Beemdweg 7
B-2560 Kessel ( Station )
Tel. 32 (0) 3-491.01.91
Fax 32 (0) 3-489.27.65

VERKOOPSVOORWAARDEN AXYBEL NV

AANVAARDING VAN ONZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Wanneer een persoon een bestelling via de website van AXYBEL NV bevestigt, aanvaardt hij of zij van rechtswege de volledige, onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. De onderhavige overeenkomst valt onder het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

INVOEREN VAN EEN BESTELLING
De door de koper opgegeven informatie tijdens het invoeren van de bestelling zijn voor hem bindend: in geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. De bestellingen worden pas definitief wanneer deze bevestigd zijn door de betaling van de volledige prijs door de koper. Al onze aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt en kunnen geen aanleiding geven tot een verkoopverplichting. Met het oog op het zeldzame of speculatieve karakter van bepaalde producten, is het mogelijk dat er hoeveelheidsbeperkingen toegepast worden. In dergelijke gevallen heeft de beperking betrekking op hetzelfde huishouden (zelfde naam, adres, e-mail adres, enz). Axybel NV behoudt zich dus het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van twijfel over het bestaan van voorgaande bestellingen van een dergelijk product.

LEVERING EN ONTVANGST
De wijnen worden afhankelijk van de bestelling geleverd in kartonnen dozen of houten kisten van 6 of 12 flessen, in één keer leverbaar op hetzelfde adres in België of afgehaald bij Axybel NV. Kostenloze levering voor bestellingen vanaf 190 Euro (incl. BTW). Voor kleinere bestellingen rekenen wij 12 Euro (incl. BTW) per adres.
Axybel verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. U wordt gecontacteerd om de leveringsdag samen te bepalen, waarbij op de afgesproken dag iemand aanwezig en gemachtigd is om de goederen te ontvangen. Bij onafleverbaarheid zijn de goederen ter beschikking in de winkel en ter afhaling door de klant. Axybel NV levert uitsluitend zijn goederen in België. Levering buiten België zijn enkel mogelijk mits voorafgaande overeenstemming met Axybel NV. De levering wordt uitgevoerd binnen de voorziene termijn door de rechtstreekse overhandiging van het product aan de opgegeven bestemmeling, of, in geval van diens afwezigheid, door een bericht van beschikbaarstelling. Eventuele vertragingen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te eisen. Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsplicht: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading.
De goederen reizen altijd op risico en verantwoording van de bestemmeling. Controleer altijd uw pakket bij aankomst. U beschikt over een termijn van 24 uur om eventueel voorbehoud aan te tekenen in geval van beschadigde of ontbrekende goederen.

PRIJZEN
De prijzen worden uitgedrukt in Euro. De aangegeven prijs op de productspecificaties luidt exclusief transportkosten. De prijs die aangegeven wordt in de orderbevestiging door Axybel NV is de definitieve prijs.

BETALING
De betaling van de bestelde producten geschiedt steeds netto en contant of via bankoverschrijving vooraf. Een korting van 2% voor contante betaling is reeds in onze aangegeven prijzen verrekend. Er wordt door Axybel NV een factuur opgesteld die samen met de levering van de goederen wordt overhandigd aan de bestemmeling. De wijnen blijven eigendom van Axybel NV tot aan de volledige betaling van het betreffende factuurbedrag.

GESCHILLEN
Eventuele klachten of betwistingen worden altijd aandachtig onderzocht. Er wordt altijd uitgegaan van goede trouw bij degene die de moeite neemt om zijn situatie uiteen te zetten. In geval van geschillen wordt de klant verzocht om zich bij voorkeur te wenden tot de onderneming voor een minnelijke schikking. Zo niet is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel van Mechelen bevoegd, ongeacht de aanvaarde plaats van levering of betalingswijze. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door Axybel NV toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt aan Axybel NV Beemdweg 7 te 2560 Kessel, en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Axybel NV zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van goederen waarvan de verzegeling is verbroken. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Axybel NV. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres hierboven vermeld samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.